ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ภารกิจของ BAM
ภารกิจของ BAM
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
หลักการกับกำดูแลกิจการที่ดี/CG Code
หลักการกับกำดูแลกิจการที่ดี/CG Code
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณคู่ค้า
จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงการใช้บริการ
แนวทางปฏิบัติ การเคารพสิทธิ<br/>มนุษยชน
แนวทางปฏิบัติ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโบายการบริหารความเสี่ยง
นโบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการ<br/>ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน</br>และผลประโยชน์ของพนักงาน
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของพนักงาน
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย</br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
แบบแสดงรายงาน 56-1
แบบแสดงรายงาน 56-1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
สื่อวิดีทัศน์
สื่อวิดีทัศน์
บทความ/คลังความรู้
บทความ/คลังความรู้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศขายทรัพย์อื่น BAM
ประกาศขายทรัพย์อื่น BAM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศทั่วไป
ประกาศทั่วไป
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2564
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2564
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2563
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM
เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สมัครงานออนไลน์
สมัครงานออนไลน์
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ช่องทางร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
วันหยุดประจำปี
วันหยุดประจำปี

ประกาศ
อัตราดอกเบี้ย

มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2564

ประกาศ
อัตราดอกเบี้ย

มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2564
ลูกค้าเก่า
MLR

5.25%

MOR

5.75%

MRR

5.75%

ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564
ลูกค้าใหม่
MLR

5.25%

MOR

5.75%

MRR

5.75%

ประกาศเชิญชวน

วันที่ 16 มิ.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัยประจําปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว บ้านเลขที่ 2139 ตั้งอยู่บน โฉนด...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

วันที่ 4 มิ.ย. 2564

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านแกรนด์เพชรรัตน์...

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย