ร่วมงานกับ BAM (BAM CAREERS)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

การพัฒนาด้านบุคลากร

BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

Career Path

นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร

สิทธิประโยชน์

BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผู้บริหารสูงสุดสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
1 อัตรา
-M/F, 40 – 50 years old.
-Bachelor’s Degree or higher in Management, Finance, Business or related field.
-Working experience in new business acquiry, business expanding or product initiative especially in financial business.
-Strategic thinking ability and proactive with good analytical skill.
-Excellent in communication, negotiation and presentation.
-Mature with strong leadership and people management skills.
-Ability to work well under pressure.
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี)
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี)
หลาย อัตรา
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี หรือใกล้เคียง
• มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (0865)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (0865)
3 อัตรา
1. ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษี เช่น ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Deferred Tax เป็นต้น
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน
1 อัตรา
 - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกำกับ สอบทาน หรือตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-  มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ (KYC/CDD) Watch List และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการนำเสนอที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 
วิศวกรโยธา (0865)
วิศวกรโยธา (0865)
1 อัตรา
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ก.ว.)
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและ งานระบบสาธารณูปโภค
 • สามารถวางแผน  จัดระบบงาน  ถอดแบบ  เขียนแบบ  ประมาณราคาก่อสร้างได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Auto Cad , Word , Excel , และ PowerPoint เป็นต้น
 • สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้             
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (0865)
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (0865)
หลาย อัตรา
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ (แก้ไขหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และยะลา)
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และยะลา)
หลาย อัตรา
-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ยะลาหรือใกล้เคียง
-มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขับรถยนต์ได้
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
08.30 น. - 17.00 น.
เวลาทำการ
0-2267-1900
ต่อ 2702-2708

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บุตรคนที่ 1-3

ค่าช่วยเหลือบุตร

บุตรคนที่ 1-3

การตรวจสุขภาพ

ประจำปี

กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมไปถึงครอบครัว (พนักงาน/คู่สมรส/บุตรคนที่ 1-3)

ทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ

เงินโบนัส

มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ

เงิน Incentive

(เงินชดเชยค่าใช้จ่าย)

อัลบั้มภาพ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย