ร่วมงานกับ BAM (BAM CAREERS)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

การพัฒนาด้านบุคลากร

BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

Career Path

นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร

สิทธิประโยชน์

BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน HR Planning  / งาน HROD หรืองาน HRBP ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word / EXCEL / PowerPoint
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์การจัดทำ KPI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
2 อัตรา
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง หรือใกล้เคียง
• มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน
1 อัตรา
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน  55  ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี   การเงิน  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ที่กำหนดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงการจัดทำระบบงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ KYC/CDD และระบบการรายงานธุรกรรม ปปง. เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการควบคุมภายใน (Internal Control) และหลักการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบ GRC
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) หรือการบริหารงานตรวจสอบภายใน ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี มีความสามารถในการประสานงาน การบริหารทีมงานที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีวิสัยทัศน์บริหารงานแบบเชิงรุก (Proactive) ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ Digital Transformation และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายงานและการนำเสนองานที่ดี
 • มีความสามารถในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1064)
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1064)
1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในด้าน IT Audit / IT Risk & Controls หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ และโปรแกรมระบบงาน
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการสื่อสาร (เช่นการนำเสนอการเขียนรายงาน)
5. มีความรู้ในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับไอที (เช่น BOT, SEC) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ISO27001, COBIT, ITIL)
6. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การตรวจสอบเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย เช่น CISA , CISM , CISSP ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานชจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. หากมีประสบการณ์และทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1064)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1064)
3 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี
3. มีทักษะการประเมินสาระสำคัญของความแตกต่าง (Gap Analysis) ตามระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการ กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (1064)
ผู้จัดการ กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (1064)
1 อัตรา
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกำกับ สอบทาน หรือตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-  มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ (KYC/CDD) Watch List และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
-  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายงานและการนำเสนองานที่ดี
- มีความสามารถในการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
08.30 น. - 17.00 น.
เวลาทำการ
0-2267-1900
ต่อ 2702-2708

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บุตรคนที่ 1-3

ค่าช่วยเหลือบุตร

บุตรคนที่ 1-3

การตรวจสุขภาพ

ประจำปี

กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมไปถึงครอบครัว (พนักงาน/คู่สมรส/บุตรคนที่ 1-3)

ทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ

เงินโบนัส

มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ

เงิน Incentive

(เงินชดเชยค่าใช้จ่าย)

อัลบั้มภาพ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย