การกรอกแบบสอบถาม


BAM มีความประสงค์จะสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาและ
ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด โดยข้อมูลในแบบสอบถามนี้ BAM จะเก็บไว้เป็นความลับ และใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการและแจ้งข่าวสารจาก BAM เท่านั้น


ไม่ร่วมกรอกแบบสอบถาม