ร่วมงานกับ BAM (BAM CAREERS)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

การพัฒนาด้านบุคลากร

BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

Career Path

นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร

สิทธิประโยชน์

BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน HR Planning  / งาน HROD หรืองาน HRBP ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word / EXCEL / PowerPoint
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์การจัดทำ KPI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในด้าน IT Audit / IT Risk & Controls หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ และโปรแกรมระบบงาน
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการสื่อสาร (เช่นการนำเสนอการเขียนรายงาน)
5. มีความรู้ในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับไอที (เช่น BOT, SEC) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ISO27001, COBIT, ITIL)
6. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การตรวจสอบเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย เช่น CISA , CISM , CISSP ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานชจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. หากมีประสบการณ์และทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (0664)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (0664)
1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร             
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี
3. มีทักษะการประเมินสาระสำคัญของความแตกต่าง (Gap Analysis) ตามระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 อัตรา
 • อายุระหว่าง 23 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงองค์กร หรือ IT Risk   , IT Compliance , IT Audit  อย่างน้อย  1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือ ISO 31000
 • สามารถจัดทำรายงาน IT Risk Dashboard และ IT KRI / IT Incident รายเดือน
 • ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรตาม COSO ERM  
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Power point , Word , Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการนำเสนอ ถ่ายทอดงาน กล้าแสดงความคิดเห็น และสื่อสารในรูปแบบ Info graphic ได้
 • มีความรับผิดชอบในงาน ความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  
 • มี Certificate ทางด้าน IT หรือ Risk Management จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงินและการเงิน
รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงินและการเงิน
1 อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
- วางแผนและบริหารสภาพคล่อง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- ติดต่อประสานงานกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
- จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile
- จัดทำแผนประมาณการด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี (Financial Projection)
 
คุณสมบัติ
 
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การเงิน / การธนาคาร /การบัญชี / เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
- ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานที่ดี
- มีความเป็นผู้นำ คล่องแคล่ว แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (0664)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (0664)
2 อัตรา
1. ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษี เช่น ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Deferred Tax เป็นต้น
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
2 อัตรา
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง หรือใกล้เคียง
• มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
08.30 น. - 17.00 น.
เวลาทำการ
0-2267-1900
ต่อ 2702-2708

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บุตรคนที่ 1-3

ค่าช่วยเหลือบุตร

บุตรคนที่ 1-3

การตรวจสุขภาพ

ประจำปี

กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมไปถึงครอบครัว (พนักงาน/คู่สมรส/บุตรคนที่ 1-3)

ทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ

เงินโบนัส

มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ

เงิน Incentive

(เงินชดเชยค่าใช้จ่าย)

อัลบั้มภาพ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย