ร่วมงานกับ BAM (BAM CAREERS)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

การพัฒนาด้านบุคลากร

BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

Career Path

นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร

สิทธิประโยชน์

BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน HR Planning  / งาน HROD หรืองาน HRBP ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word / EXCEL / PowerPoint
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การจัดทำ KPI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ ( ประจำสำนักงานเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง )
2 อัตรา
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง หรือใกล้เคียง
• มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1064)
รองผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1064)
1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในด้าน IT Audit / IT Risk & Controls หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ และโปรแกรมระบบงาน
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการสื่อสาร (เช่นการนำเสนอการเขียนรายงาน)
5. มีความรู้ในข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับไอที (เช่น BOT, SEC) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ISO27001, COBIT, ITIL)
6. หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การตรวจสอบเทคโนโลยี และด้านความปลอดภัย เช่น CISA , CISM , CISSP ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานชจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. หากมีประสบการณ์และทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1064)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (1064)
3 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาบัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบบัญชี
3. มีทักษะการประเมินสาระสำคัญของความแตกต่าง (Gap Analysis) ตามระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีทักษะการด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยใช้เครื่องมือ เช่น Power Query, Power BI, R/Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการ กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (1064)
ผู้จัดการ กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (1064)
1 อัตรา
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกำกับ สอบทาน หรือตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-  มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ (KYC/CDD) Watch List และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
-  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายงานและการนำเสนองานที่ดี
- มีความสามารถในการให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด
สถาปนิก (ประจำสำนักงานชลบุรี)
สถาปนิก (ประจำสำนักงานชลบุรี)
1 อัตรา
1. ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคี สถาปนิกขึ้นไป
4. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและก่อสร้าง
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD และ SKETCHUP ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้และไปปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี 
7. สามารถถอดแบบประมาณราคาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (1064)
เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ (1064)
หลาย อัตรา
  • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ กฎหมายหรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ (แก้ไขหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดการกลุ่มเลขานุการบริษัท (1064)
ผู้จัดการกลุ่มเลขานุการบริษัท (1064)
1 อัตรา

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน (5 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
08.30 น. - 17.00 น.
เวลาทำการ
0-2267-1900
ต่อ 2702-2708

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บุตรคนที่ 1-3

ค่าช่วยเหลือบุตร

บุตรคนที่ 1-3

การตรวจสุขภาพ

ประจำปี

กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมไปถึงครอบครัว (พนักงาน/คู่สมรส/บุตรคนที่ 1-3)

ทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ

เงินโบนัส

มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ

เงิน Incentive

(เงินชดเชยค่าใช้จ่าย)

อัลบั้มภาพ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย