นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ผู้ใดที่เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“BAM”) ถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“BAM”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรทำความเข้าใจและอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้

BAM ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ได้ ตามแต่ BAM จะเห็นสมควร หรือยกเลิกการให้บริการในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลแต่ประการใด

เอกสาร หนังสือหรือข้อมูลใดๆ ที่ BAM ได้จัดส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่หรืออีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความ ในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ

ลิขสิทธิ์

BAM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BAM

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆ ที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ BAM มิอาจรับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ใน ทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อมูลในเวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้จะพึงพิจารณาข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ด้วยวิจารณญาณของตนเอง BAM ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่น ๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น BAM ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม BAM มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า BAM ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว BAM ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อม โยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว BAM จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น BAM ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

การไม่รับประกันข้อมูล

BAM นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่ เท่านั้น ถึงแม้ BAM จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วน ประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด BAM ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ BAM จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ หรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ BAM ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่

ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า BAM กรรมการ และพนักงานของ BAM ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย ใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น BAM กรรมการ และพนักงานของ BAM จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า BAM หรือตัวแทนของ BAM จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย