ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” ได้ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารวมยื่นซองเสนอราคารถยนต์ โดยวิธีการจําหนายแบบยกล็อต (ทั้งหมด)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายรถยนต์ (ตามสภาพ) แบบยกล็อต (ทั้งหมด) จํานวน 9 คัน โดยกําหนดราคากลาง...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประจําปี 2555

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ของบริษัท จํานวน 331 คัน โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจําปี 2555

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจําปี 2565 ภายในวงเงินงบประมาณ 2,000,000.00 บาท ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารวมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายรถยนต์ (ตามสภาพ) จํานวน 16 คัน โดยวิธีการประมูลแข่งขันราคาให้กับ...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงานใหญ่ BAM ประจําปี 2555...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างบริษัทรักษาความ ปลอดภัย อาคารสํานักงานใหญ่ BAM ประจําปี 2565 โดยมี...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดจ้างติดตั้ง ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) โดยมีข้อกําหนดรายละเอียด...

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย