ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาแบบจําลองในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาแบบจําลองในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครคิตที่คาดว่า...

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการบริหารจัดการของเสีย โดยวิธีประกวดราคา

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะสรรหา ผู้รับจ้างโครงการบริหารจัดการของเสีย โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

วันที่ 28 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อพัสดุประเภททรัพย์สินที่ชํารุด เสื่อมสภาพ...

วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายพัสดุ ประเภททรัพย์สินที่ชํารุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จํานวน...

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจ้างบริษัททําความสะอาด อาคารสํานักงานใหญ่ BAM โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างบริษัททําความสะอาด อาคารสํานักงานใหญ่ BAM ประจําปี 2564 โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธี...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคารถยนต์ โดยวิธีการจําหน่ายแบบยกล็อต (ทั้งหมด)...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายรถยนต์ (ตามสภาพ) แบบยกล็อต (ทั้งหมด) จํานวน 6 คัน โดยกําหนดราคากลาง...

วันที่ 19 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

วันที่ 12 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย