ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

Interest Rate

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อรับโอนจาก สถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้

ประกาศวันที่ 30 มิ.ย 2564

ประกาศ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการตัดชําระหนี้

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทจะดําเนินการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และการตัดชําระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)...

ประกาศวันที่ 30 มิ.ย 2564

ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 01 เม.ย 2564

ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 01 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 22 พ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 21 พ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 10 เม.ย 2563

ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อและค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ด้อย คุณภาพ ที่รับซื้อรับโอนจากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ 

ประกาศวันที่ 24 มี.ค 2563

ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดในเงินให้สินเชื่อ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยและส่วนลดในเงินให้สินเชื่อ ดังนี้

ประกาศวันที่ 08 ก.พ. 2563

สมัครรับข่าวสาร

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

App Store Google Play