Register

สมัครสมาชิก
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ท่านพลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของที่บริษัทมีขึ้น
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท การไม่ให้ความยินยอมไม่มีผลใด ๆ
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ท่านพลาดข้อมูล ข่าวสาร ข้อความของบริษัท
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัทเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ท่านพลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของที่อาจตรงความต้องการของท่าน

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการเก็บ รวบรวม ข้อมูลการลงทะเบียนรับข่าวสารของท่าน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือ เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือ เพื่อให้บริษัทส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และช่องทางอื่น ๆ หรือ เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มธุรกิจหรือพันธมิตรทางการค้าของบริษัท สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แล้วแต่กรณีของความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท บริษัทจัดเก็บรักษาต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระบบรักษาความลับที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและรวมระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการทำลายข้อมูลและเอกสาร โดยท่านมีสิทธิในการเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การไม่ให้ความยินยอมไม่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาให้การบริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าทำสัญญากับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยท่านได้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ข้อมูลของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ตามประกาศในเว็บไซต์ https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/PDPA.pdf

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน หรือประสงค์ที่จะยกเลิกการให้ความยินยอม ในการนี้ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมในขณะที่ท่านแจ้งความประสงค์ถอนความยินยอม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกความยินยอมต่อบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 02-630-0700 ทางอีเมล CRM@bam.co.th หรือทาง https://www.bam.co.th"

สมัครรับข่าวสาร