About us
About us
Vision & Mission
Vision & Mission
Organization
Organization
Board of Directors
Board of Directors
Chief Executive
Chief Executive
BAM Mission
BAM Mission
Business Strategy
Business Strategy
Corporate Governance Code Manual CG
Corporate Governance Code Manual CG
Personal Data Protection Act (PDPA)
Personal Data Protection Act (PDPA)
Anti Corruption Policy
Anti Corruption Policy
Corporate Governance Code Manual CG
Corporate Governance Code Manual CG
Code of Conduct
Code of Conduct
Privacy Policy
Privacy Policy
Terms Conditions
Terms Conditions
แนวทางปฏิบัติ การเคารพสิทธิ<br/>มนุษยชน
แนวทางปฏิบัติ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโบายการบริหารความเสี่ยง
นโบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการ<br/>ผู้บริหาร และพนักงาน
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน</br>และผลประโยชน์ของพนักงาน
แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของพนักงาน
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย</br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
แนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
Annual Report
Annual Report
Company Profile
Company Profile
Report 56-1
Report 56-1
CRM News
CRM News
Social Activities
Social Activities
CRM Activities
CRM Activities
BAM Activities
BAM Activities
Articles
Articles
Financial Statement
Financial Statement

Announcement of procurement, renovation, repair of buildings, land
Announcement of procurement, renovation, repair of buildings, land
General procurement announcement
General procurement announcement
Procurement plan
Procurement plan
Draft tender documents (e-Bidding) and draft purchase documents. Or hire by way of price examination
Draft tender documents (e-Bidding) and draft purchase documents. Or hire by way of price examination
Mid price announcement
Mid price announcement
Announcement for sale of other properties
Announcement for sale of other properties
Announcement of the bid winners / announcement of the shortlisted winners
Announcement of the bid winners / announcement of the shortlisted winners
General Announcement
General Announcement
Sustain Development 2020
Sustain Development 2020
Sustainable Development 2019
Sustainable Development 2019
Open positions
Open positions
Why Join BAM
Why Join BAM
BAM Benefits
BAM Benefits
Apply Job
Apply Job
Customer Center
Customer Center
Contact channel
Contact channel
Complain
Complain
Annual holiday
Annual holiday

Interest rate
Announcement

Effective 1 JUL 2021

Interest rate
Announcement

Effective 1 JUL 2021
MOR

5.75%

MLR

5.25%

MRR

5.75%

Announced on 30 JUN 2021
Ceiling Rate

11.00%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา
= อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุ
ในสัญญา บวกเพิ่ม ร้อยละ 3 ต่อปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ...

Date 12 OCT 2021

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า (เฟส 2) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0111-0269,22SPKSH0019...

General Announcements

Date 7 OCT 2021

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาแบบจําลองในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

Date 5 OCT 2021

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว รหัส DDNKPSH0111 ด้วยวิธีสืบราคา

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย