BAM ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บริการ และปรับปรุงการดำเนินงานของ BAM ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ร้องเรียน
การให้บริการ และการดำเนินงานของ BAM ผ่านช่องทางการ
รับแจ้งข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนต่างๆ ได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ตนเอง

กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 1

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ออนไลน์

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-6300-700 ( ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ )

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-6300-700 ( ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร )

แบบฟอร์มเสนอแนะ ร้องเรียน

หมายเหตุ

BAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฎในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็น ความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผย เพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการ โดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มี อำนาจ ทั้งนี้ BAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ BAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริษัท และการปรับปรุงการดำเนิน งานด้านต่างๆ ของ BAM เท่านั้น