ทรัพย์เข้าร่วมโครงการ BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 991/214 ในโครงการฟลอราวิลล์