เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 1 (BELLE PARK) เลขที่ 375/266 ชั้น 20 อาคาร 2