หลักเกณฑ์การเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย

ผู้สนใจสามารถเสนอราคาซื้อไปยังฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ / ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาตามอำนาจการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้

วางเงินประกันการเสนอซื้อทรัพย์

เงื่อนไขการวางเงินประกันการเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อ

จำนวนเงินประกัน

ไม่เกิน 500,000 บาท

5,000 บาท

500,000 ถึง 2,000,000 บาท

20,000 บาท

2,000,001 ถึง 4,999,999 บาท

50,000 บาท

5,000,000 ถึง 10,000,000 บาท

100,000 บาท

10,000,001 ถึง 20,000,000 บาท

200,000 บาท

20,000,001 ถึง 50,000,000 บาท

500,000 บาท

50,000,001ถึง100,000,000 บาท

1,000,000 บาท

มากกว่า 100,000,000 บาท

2,000,000 บาท

เงินประกันการเสนอซื้อให้ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)”

เงื่อนไขการเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายของ บสก.

การเสนอซื้อทรัพย์ยังไม่ผูกพัน บสก. จนกว่าจะมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบ และ/หรือดุลยพินิจของ บสก. แต่เพียงฝ่ายเดียว กรณีหากมีผู้เสนอซื้อทรัพย์มากกว่า 1 รายขึ้นไปในเวลาและราคาใกล้เคียงกัน บสก. ขอสงวนสิทธิพิจารณาเงื่อนไขของผู้เสนอซื้อรายที่เสนอเงื่อนไขราคาซื้อ และ/หรือการชำระราคาที่ดีที่สุด และได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ซื้อทรัพย์สินถึง บสก. ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงจะพิจารณาผู้เสนอซื้อในลำดับถัดๆ ไป หรืออาจจะจัดประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคาตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ บสก. ได้ตามแต่กรณี ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของ บสก.

เงื่อนไขการทำสัญญาจะซื้อจะขาย การชำระเงิน และการโอนกรรมสิทธิ์

  1. ให้ผู้เสนอซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ พร้อมชำระเงินมัดจำ 30%ของราคาอนุมัติขาย ถ้าผู้เสนอซื้อไม่เข้ามาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในกำหนดระยะเวลาให้ยกเลิกการอนุมัติการขาย
  2. ทรัพย์สินที่มีเงื่อนไขซื้อคืน ให้ผู้เสนอซื้อเข้าทำสัญญาภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ลูกหนี้เดิมไม่ใช่สิทธิ์ซื้อคืน หรือวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ซื้อคืน
  3. ผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 70% พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าทรัพย์สิน รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากร ค่าธรรมเนียมการโอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมการโอนสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และจะต้องคืนมัดจำ หรือเงินประกันที่บริษัทได้วางไว้กับหน่วยงานสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท

การผิดเงื่อนไข
กรณีที่บริษัทได้อนุมัติขายทรัพย์สินตามราคาที่ผู้เสนอซื้อกำหนดไว้ และปรากฏว่าผู้เสนอซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทสามารถดำเนินการริบเงินประกันการเสนอซื้อ เงินมัดจำ และเงินอื่น ๆ ที่ผู้เสนอซื้อชำระไว้แล้วตามแต่กรณี

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า