มีนาคม
14
BAM สนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์
วันที่ : 14 มีนาคม 2562

นายปรัชญา จันทราภัย  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์อักษรเบรลล์ 20 บทเพลง จำนวนเงิน 100, 000  บาท ในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ปี ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมส่งมอบปฏิทินเพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

ข่าวสารอื่น ๆ
มีนาคม
29
 นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM...
วันที่ : 29 มีนาคม 2562
มีนาคม
20
พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 214,449  บาท  จาก นายสมพร มูลศรีแก้ว  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BA...
วันที่ : 20 มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์
25
นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM...
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562