แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

 

     ภายหลังจาก BAM รับซื้อโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว BAM จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่ง BAM มีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บนพื้นฐานของ ความร่วมมือระหว่างกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และผลประโยชน์สูงสุด ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้หากลูกหนี้หรือกิจการไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ โดยมีเหตุผลอันสมควรก็สามารถขยายระยะเวลารวมได้ โดยอนุโลมให้พิจารณาแนวทางที่ BAM จะได้รับชำระหนี้โดยเร็วและสูญเสียน้อยที่สุด อีกทั้ง BAM ยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลับคืนมาเจรจาประนอมหนี้ได้ใหม่ แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อช่วยให้ลูกหนี้กลับสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติได้ต่อไป
 
 
 

ช่องทางการติดต่อ

ต้องการนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อ
ต้องการเจรจา
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
อื่น ๆ ระบุ
ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ
09.00 น. - 12.00 น.
13.00 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 17.00 น.