English
ไทย
 
 • ลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
 • สมัครสมาชิกใหม่
 • SocialTwist Tell-a-Friend
นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้
blank
blank
นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ blankนโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้นั้น BAM จะเน้นการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้บนพื้นฐานของความร่วมมือกัน ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยใช้มาตรการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการปรับโครงสร้างหนี้ของ ลูกหนี้แต่ละราย หรือบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีผสมผสานหลายมาตรการ ดังนี้ การโอนทรัพย์ชำระหนี้ blankโดยความสมัครใจของลูกหนี้ ลูกหนี้มีสิทธิในการซื้อคืนทรัพย์ก่อนบุคคลอื่น ซึ่ง BAM จะตกลงราคาซื้อคืนกับลูกหนี้ไว้โดยมีกำหนดระยะเวลา การแปลงหนี้บางส่วนเป็นเงินกู้ใหม่ blankส่วนใหญ่จะใช้กับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งแหล่งที่มาของการชำระหนี้จะมาจากกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ หรือรายได้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น การแปลงหนี้เงินกู้เป็นทุนเรือนหุ้น blankในกรณีที่การจำหน่ายหลักประกันหรือการแปลงหนี้เป็นเงินกู้ใหม่ไม่เพียงพอ ก็จะชดเชยด้วยทุนเรือนหุ้นของบริษัทลูกหนี้ การปรับลดหนี้ BAM blankจะใช้มาตรการอื่นๆ ก่อน จนไม่สามารถหาแหล่งที่มาของการ ชำระหนี้คืนได้แล้ว จึงจะหักลดหนี้ส่วนที่เกินความสามารถ ในการชำระคืน ของลูกหนี้ให้ แต่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขในการปรับโครงสร้างหนี้ได้ครบ ถ้วนและไม่ผิดนัด การดำเนินคดี BAMblankจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่สามารถหาข้อยุติด้วย การ ประนอมหนี้ได้เท่านั้น
blank
blank
blank
หลักการการปรับโครงสร้างหนี้
 • ปรับโครงสร้างหนี้โดยเน้นการประนอมหนี้บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้
 • ไม่เน้นกำไรสูงสุด แต่เน้นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริต
 • นำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เป็นแรงจูงใจให้ลูกหนี้ทั้งรายเล็กและรายใหญ่เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็ว
 • มีโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น
blank
blank
blank
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ blankก่อนดำเนินคดี
 • การผ่อนชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระ
 • การพักชำระดอกเบี้ย
 • การขยายระยะเวลาชำระหนี้
 • การลดหนี้ส่วนเกินความสามารถ ในการชำระคืนของลูกหนี้ให้
blankอยู่ระหว่างดำเนินคดี
 • กรณีลูกหนี้ขอชะลอฟ้อง
 • กรณีถอนฟ้อง
 • กรณีลูกหนี้ขอยอมความ
 • กรณีลูกหนี้ขอชะลอการยึดทรัพย์
 • กรณีลูกหนี้ขอชะลอการขายทอดตลาด
blank
blank
เว็บไซต์รองรับการชมที่ดีสุดใน Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Safari 3 หรือสูงกว่าด้วยความละเอียด 1024 x 768.