เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM

คำเชิญชวน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107
เวลาทำการ
08.30 น. - 17.00 น.
สิทธิประโยชน์
BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
Career Path
นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร
การพัฒนาด้านบุคลากร
BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • เงิน Incentive (เงินชดเชยค่าใช้จ่าย) ได้รับทุกไตรมาส ( 3 เดือน / ครั้ง )
 • เงินโบนัส ( มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท )
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ( พนักงาน / คู่สมรส / บุตร คนที่ 1-3)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าช่วยเหลือบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)
 • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

     ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสายงาน ด้านสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายสื่อสารองค์กร และทำหน้าที่เลขานุการบริษัท วางแผน นโยบาย กลยุทธ์ และพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริหารสายงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกรรมของบริษัท

 

คุณสมบัติ

 1. มีคุณสมบัติทั่วไปตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
 2. ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานระดับฝ่ายงาน/สำนัก กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ พัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ สื่อสารองค์กรของสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 5. หากมีประสบการณ์ในฐานะเลขานุการบริษัท จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

คุณสมบัติ

 

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / PowerPoint เป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติ

 

- ชายหรือหญิง 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / PowerPoint เป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / ภาษีอากร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอากรอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม,

  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ Deferred Tax ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- หากมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel , Powerpoint, Word)

- สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ เช่น กลต. , ตลท. , และกรมสรรพากร

 

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/ภาษีอากร

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษี เช่น ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Deferred Tax เป็นต้น

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ค่อนข้างดี TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 ขึ้นไป (650-700 ยังอยู่ในขอบเขตที่พอรับได้) 

4. ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Powerpoint ในระดับสูง และโปรแกรม Excel ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง
คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป ในงานก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
- สามารถวางแผน จัดระบบงาน ถอดแบบ เขียนแบบ และประเมินราคาก่อสร้างได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Auto cad, ฯลฯ
- สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีประสบการณ์วางแผนการบริหารจัดการ WEBSITE เป็นอย่างดี 
3. มีประสบการณ์และเข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) รวมถึงการเชื่อมโยงกับสื่อ Social Media ต่างๆ
4. สามารถวางแผนกลยุทธ์และการเขียน Content ทางสื่อ Social Media ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดผู้ติดตาม Social Media BAM ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกฎหมายธุรกิจและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายยงานและการนำเสนองาน

- มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน