เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM

คำเชิญชวน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107
เวลาทำการ
08.30 น. - 17.00 น.
สิทธิประโยชน์
BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
Career Path
นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร
การพัฒนาด้านบุคลากร
BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • เงิน Incentive (เงินชดเชยค่าใช้จ่าย) ได้รับทุกไตรมาส ( 3 เดือน / ครั้ง )
 • เงินโบนัส ( มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท )
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ( พนักงาน / คู่สมรส / บุตร คนที่ 1-3)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าช่วยเหลือบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)
 • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกฎหมายธุรกิจและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายยงานและการนำเสนองาน

- มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน

คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง

- ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่ม 

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/ภาษีอากร 

- มีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีธุรกิจเฉพาะ,
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Deferred Tax ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel, Power point, Word)
- สามารถติดต่อประสานงานหน่วยภายใน และภายนอกได้ เช่น กลต., กรมสรรพากร
คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 4 - 7
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/ภาษีอากร
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี เช่น กระทบยอดบัญชี และด้านภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล,
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Deferred Tax
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel, Power point, Word)
คุณสมบัติ

1. มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์

2. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 30 ปี

3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

4. สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Windows 7/8/10 และ MS Office ได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษาต่าง ๆ เช่น Delphi , Visual Basic , การเขียนโปรแกรม Web Application เช่น HTML, PHP, Java หรือ .Net เป็นต้น และสามารถนำภาษานั้น ๆ มาประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database มาตรฐาน เช่น Oracle , SQL Server และการใช้ภาษา SQL Command ได้เป็นอย่างดี

7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50  ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายงานและการนำเสนองานที่ดี
 • มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน