เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM

คำเชิญชวน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107
เวลาทำการ
08.30 น. - 17.00 น.
สิทธิประโยชน์
BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
Career Path
นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร
การพัฒนาด้านบุคลากร
BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • เงิน Incentive (เงินชดเชยค่าใช้จ่าย) ได้รับทุกไตรมาส ( 3 เดือน / ครั้ง )
  • เงินโบนัส ( มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท )
  • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ( พนักงาน / คู่สมรส / บุตร คนที่ 1-3)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน)
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าช่วยเหลือบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)
  • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

 

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา Computer Science, Computer Engineering , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Policy) การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไป (General Control) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) และการตรวจสอบการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน/แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan) ในธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น The Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และมีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกฎหมายธุรกิจและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายยงานและการนำเสนองาน

- มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน

 

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

2. 1สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงิน นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Policy) การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไป (General Control) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) และการตรวจสอบการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน/แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan) ในธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น The Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะในการบริหารงานและการนำเสนองานที่ดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และมีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี

6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

ความรับผิดชอบ

- สอบทานรายงานการกระทบยอดบัญชีต่างๆ โดยครอบคลุมบัญชีทางด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

- สอบทานหารายการที่ผิดปกติ รายการค้างนาน และการยุติการติดตามหนี้

- วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบัญชีให้รองรับธุรกิจของบริษัท

- ศึกษาและหาวิธีการกระทบยอดจากระบบที่มีอยู่

 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / ตรวจสอบภายใน

- มีประสบการณ์การทำงานด้านกระทบยอดบัญชี Reconcile รายการบัญชี

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและวางระบบบัญชี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel , Powerpoint, Word)

- สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ เช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบัญชี  

คุณสมบัติ

ความรับผิดชอบ

- จัดการควบคุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอย่างครบถ้วนในส่วนของภาษีเงินได้

  นิติบุคคล , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ตรวจสอบการคำนวณการยื่นภาษีของบริษัทเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร รวมถึงการขอคืนภาษี

- จัดการคำนวณติดตามและวิเคราะห์ภาษีรอการตัดบัญชีของบริษัท

- ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีและประสานงานกับกรมสรรพากร

- ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการปฏิบัติตามภาษีที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแนะนำการปรับปรุงและปกป้องผลประโยชน์

   ทางธุรกิจของบริษัท 

 - ให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามภาษี

 คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / ภาษีอากร

- มีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอากรอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม,

  ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ Deferred Tax ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- หากมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel , Powerpoint, Word)

- สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ เช่น กลต. , ตลท. , และกรมสรรพากร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. มีประสบการณ์งานด้านการจดทะเบียนนิติกรรม เช่น จดทะเบียนจำนอง โอนขาย ไถ่ถอน ฯลฯ

คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-การศึกษาระดับปริญญาตรี

-มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

-มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

-มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี

-การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร นิติศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีความสนใจด้านการกำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งภายในบริษัท (ถ้ามีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

-มีความละเอียดรอบคอบ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ

-มีทักษะด้านการสื่อสาร การเป็นวิทยากร และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนและการนำเสนองานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี

-มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / Power Point) และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

-มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างชุดข้อมูลเชิงสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานการสอบทาน (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)