เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM

คำเชิญชวน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107
เวลาทำการ
08.30 น. - 17.00 น.
สิทธิประโยชน์
BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
Career Path
นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร
การพัฒนาด้านบุคลากร
BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • เงิน Incentive (เงินชดเชยค่าใช้จ่าย) ได้รับทุกไตรมาส ( 3 เดือน / ครั้ง )
 • เงินโบนัส ( มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท )
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ( พนักงาน / คู่สมรส / บุตร คนที่ 1-3)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าช่วยเหลือบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)
 • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

-  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการ  ธนาคาร นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ

-  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมและกำกับด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี--

- สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด

- มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) หรือกฎหมาย/กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

- มีความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ (KYC/CDD) Watch List และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

- มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word / Excel / Power Pointและโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายงานและการนำเสนองาน

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

3. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่านภาษาอังกฤษในระดับดี

4. มีใจรักงานบริการ มีทักษะด้านการเจรจา

5. ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันและแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้ดี

6. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี

7. มีทักษะและความสามารถด้านการเป็นพิธีกร งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ

8. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่งดี

 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / PowerPoint เป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติ

 

- ชายหรือหญิง 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel / PowerPoint เป็นอย่างดี

 

 

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/ภาษีอากร

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีภาษี เช่น ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Deferred Tax เป็นต้น

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ค่อนข้างดี TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 ขึ้นไป (650-700 ยังอยู่ในขอบเขตที่พอรับได้) 

4. ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Powerpoint ในระดับสูง และโปรแกรม Excel ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ