เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM

คำเชิญชวน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107
เวลาทำการ
08.30 น. - 17.00 น.
สิทธิประโยชน์
BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน
Career Path
นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร
การพัฒนาด้านบุคลากร
BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • เงิน Incentive (เงินชดเชยค่าใช้จ่าย) ได้รับทุกไตรมาส ( 3 เดือน / ครั้ง )
 • เงินโบนัส ( มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท )
 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ( พนักงาน / คู่สมรส / บุตร คนที่ 1-3)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน)
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าช่วยเหลือบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)
 • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ( บุตรคนที่ 1-3)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีประสบการณ์วางแผนการบริหารจัดการ WEBSITE เป็นอย่างดี 
3. มีประสบการณ์และเข้าใจระบบการจัดเก็บข้อมูล (Database) รวมถึงการเชื่อมโยงกับสื่อ Social Media ต่างๆ
4. สามารถวางแผนกลยุทธ์และการเขียน Content ทางสื่อ Social Media ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มยอดผู้ติดตาม Social Media BAM ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมงาน
คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

 

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา Computer Science, Computer Engineering , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Policy) การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไป (General Control) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) และการตรวจสอบการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน/แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan) ในธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น The Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และมีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกฎหมายธุรกิจและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายยงานและการนำเสนองาน

- มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน