บทความการเงิน

การลงทุนให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนก็คือการขาดการวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยง หลายครั้งที่นักลงทุนอาจจะปล่อยให้ความผันผวนของตลาดเข้าครอบงำจนทำให้ขายสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นออกจากพอร์ตมากเกินไปหรือเร็วจนเกินไป ...(ที่มาของภาพ :http://www.moneyvisual.com/wp-content/uploads/2018/04/long-term-investment.jpg)

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562
การลงทุนแบบคำนึงผลกระทบเชิงบวก (Impact Investing)

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินแนวทางการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือที่อาจจะคุ้นเคยกันอย่างดีคือ การลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งหลายปีที่ผ่านมากองทุนหลายกองทุนเริ่มมีการคัดกรองหุ้นที่จะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดี ...(ที่มาของภาพ :http://www.microfinance.ws/wpress/wp-content/uploads/impact.jpg)

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562
ความแตกต่างของกองทุน Active และ Passive

ในโลกของการลงทุนมีนโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กองทุน Active (กองทุนเชิงรุก) และ Passive (กองทุนที่เลียนแบบดัชนีมาตรฐาน)...(ที่มาของภาพ :https://daily.rabbitstatic.com/wp-content/uploads/2016/09/141205133811-active-vs-passive-funds-1024x576.png)

วันที่ : 26 เมษายน 2562
การลงทุนในอุตสาหกรรม Digital Healthcare

จากความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เพิ่มขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คนมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นกว่าในอดีต ประกอบกับพฤติกรรมการนิยมมีบุตรที่น้อยลงของประชากรโลก จึงส่งผลให้ในหลายๆ ประเทศมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย หรือ Aging Society กล่าวคือ มีสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุสูง เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ...(ที่มาของภาพ :https://image.slidesharecdn.com/as-hc-v2-171117114728/95/digital-healthcare-1-638.jpg?cb=1510919387)

วันที่ : 22 มีนาคม 2562
ETF กับโอกาสการลงทุนที่มากกว่า

Exchange Traded Fund (ETF) คือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยนโยบายการลงทุนของกองทุน ETF โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น Index Fund ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นดัชนีตราสารทุน ...(ที่มาของภาพ :https://images.financialexpress.com/2017/11/ETF.jpg)

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องที่ควรรู้สำหรับการจัดพอร์ตลงทุนในปี 62

มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัวในระดับที่ลดลงจากปี 2561 กำไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตในระดับที่น้อยกว่าช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจและผลประกอบการโดยรวมยังคงมีการขยายตัว...(ที่มาของภาพ :http://images.wisegeek.com/investment-portfolio-document.jpg)

วันที่ : 25 มกราคม 2562