บทความการเงิน

การลงทุนในอุตสาหกรรม Digital Healthcare

จากความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เพิ่มขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คนมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นกว่าในอดีต ประกอบกับพฤติกรรมการนิยมมีบุตรที่น้อยลงของประชากรโลก จึงส่งผลให้ในหลายๆ ประเทศมีแนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย หรือ Aging Society กล่าวคือ มีสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุสูง เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ...(ที่มาของภาพ :https://image.slidesharecdn.com/as-hc-v2-171117114728/95/digital-healthcare-1-638.jpg?cb=1510919387)

วันที่ : 22 มีนาคม 2562
ETF กับโอกาสการลงทุนที่มากกว่า

Exchange Traded Fund (ETF) คือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยนโยบายการลงทุนของกองทุน ETF โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น Index Fund ที่มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นดัชนีตราสารทุน ...(ที่มาของภาพ :https://images.financialexpress.com/2017/11/ETF.jpg)

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องที่ควรรู้สำหรับการจัดพอร์ตลงทุนในปี 62

มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัวในระดับที่ลดลงจากปี 2561 กำไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตในระดับที่น้อยกว่าช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจและผลประกอบการโดยรวมยังคงมีการขยายตัว...(ที่มาของภาพ :http://images.wisegeek.com/investment-portfolio-document.jpg)

วันที่ : 25 มกราคม 2562
กลยุทธ์ในการลงทุน LTF/RMF ให้มีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้จะมานำเสนอกลยุทธ์ในการลงทุนในกองทุนที่นักลงทุนหลายๆ คนให้ความสนใจ โดยเฉพาะในช่วงปลายๆ ปี ซึ่งก็คือกองทุน LTF/RMF โดยจะเน้นไปที่กลยุทธ์ในการลงทุนกับกองทุน LTF/RMF ให้มีประสิทธิภาพ...(ที่มาของภาพ :https://scbsme.scb.co.th/medias/module-sme-inspiration/photo/photo-091216160045.png)

วันที่ : 21 ธันวาคม 2561
Machine Learning กับการลงทุนในโลกยุคปัจจุบัน

ในโลกยุคปัจจุบันซึ่งข้อมูลข่าวสารจำนวนมากได้รับการจัดเก็บรวบรวมและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรอบด้านมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากโดยใช้ตัวบุคคลหรือเทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบเดิมๆ จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างยาวนาน... (ที่มาของภาพ :https://www.mytechlogy.com/upload/by_users/AndreaMaria/051801052057ArtificialIntelligenceandMachineLearninginfinancialservices.jpg)

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
จุดเริ่มต้นเพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

หลายท่านอาจจะเคยได้ฟังเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาบ้าง ส่งผลทำให้มีความคิดที่จะเริ่มลงทุนและคาดหวังความสำเร็จเช่นนั้นบ้าง จนบางครั้งลืมนึกไปว่าในโลกของการลงทุนเมื่อมีคนสมหวังย่อมมีคนที่ผิดหวังเสมอ... (ที่มาของภาพ :https://s14085.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/12/financial_success.png)

วันที่ : 26 ตุลาคม 2561