English
ไทย
 
  • ลงชื่อเพื่อเข้าใช้งาน
  • สมัครสมาชิกใหม่
  • SocialTwist Tell-a-Friend
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
anounce01

ประกาศ เรื่อง ราคากลางการต่อสัญญาจ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานต่อในปี 2559

Last update : 12 February 2559

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้ต่อสัญญาจ้างพนักงาน Outsource...

อ่านต่อ
Last update : 09 มกราคม 2556

 

Procurement
ประกาศ
เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
ปรับปรุงสำนักงานขอนแก่น

           ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “บสก.”   มีความประสงค์จะปรับปรุงสำนักงานขอนแก่น  ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตการจ้างฯ  โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

           บสก. ขอประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเข้ารับฟังรายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตงานปรับปรุงสำนักงานขอนแก่น  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1  สำนักงานใหญ่ และฟังขอบเขตงานพร้อมสำรวจหน้างาน  ณ สำนักงานขอนแก่น  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 11.00 น. โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ตั้งแต่เวลา  13.00–14.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1  สำนักงานใหญ่  เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

           ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-2267-1900  ต่อ  1155 ในวันและเวลาทำการ

  
           ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2556

     

 


                                                                                          (นายอดุลย์ หริรักษ์เสาวณีย์)
                                                                                          ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 


รายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตการปรับปรุงสำนักงานขอนแก่น

           ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด “บสก.”   มีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงสำนักงานขอนแก่น  ตั้งอยู่เลขที่ 292  ถนนหน้าเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 0-4322-5226      
 
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    1.1  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  โดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
    1.2  การจัดตั้งนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางวิศวกรรม  ทางสถาปัตยกรรม 
           งานด้านการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปการ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    1.3  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ว่าจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท  
           และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้
           ให้แนบเอกสารที่แสดงผลงานดังกล่าวมาด้วย ยกเว้นในกรณีที่เป็นคู่สัญญาจ้างกับ บสก.  
    1.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ
           และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ บสก.
           และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
              
2. ขอบเขตการจัดจ้าง  ประกอบด้วย
     2.1  งานปรับปรุงอาคารสำนักงานขอนแก่น  (งานเหมาตามหน้างานจริง)     
           (รายละเอียดตามแบบและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่กำหนด)
     2.2  ผู้เสนอราคาเป็นผู้ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ถ้ามี)
    
3. เอกสารประกอบการเสนอราคา
     3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  พร้อมวัตถุประสงค์
            มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นซอง
     3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
     3.3  กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
            และผู้รับมอบอำนาจ      
     3.4  ผู้เสนอราคาต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมหลักฐานการเสนอราคาบรรจุในซองเอกสาร
     3.5  บสก. ขอสงวนสิทธิจะไม่รับพิจารณาในกรณีที่เอกสารประกอบการเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 
4. รายละเอียดการจัดจ้างและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง
     4.1  กำหนดแล้วเสร็จส่งมอบงานภายใน 120 วันนับจากวันที่ยืนยันการสั่งจ้าง
     4.2  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทั้งหมดตามแบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่คณะกรรมการกำหนด
     4.3  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารและการจัดการ
            ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
            ที่เกี่ยวข้อง
     4.4  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง
            โดยเครื่องแต่งกายต้องแสดงชื่อของผู้รับจ้างที่ชัดเจน
     4.5  ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่อหน่วย ราคารวมแต่ละรายการ และราคารวมทั้งสิ้น
            ในราคาที่รวมภาษีอากรทุกชนิดตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งมอบ และราคาที่เสนอ
            จะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
     4.6  บสก. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ้าง หรือเพิ่มลดปริมาณงานที่จ้างในระหว่างดำเนินการ
            ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่ บสก. จะเห็นสมควร
     4.7  ผู้ว่าจ้างจะแบ่งชำระค่าจ้างปรับปรุงสำนักงานขอนแก่นให้แก่ผู้รับจ้างเป็น 3 งวด   
     4.8  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า
            และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างก่อสร้าง (ถ้ามี) 
     4.9  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
            วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

5. การคัดเลือก
     5.1  ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ต้องเป็นผู้ที่มารับแบบพร้อมฟัง
            รายละเอียดและขอบเขตงานดังกล่าวในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และ/หรือฟังขอบเขต
            งานพร้อมสำรวจหน้างาน ณ สำนักงานขอนแก่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  เท่านั้น
     5.2  ผู้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
            หรือผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
     5.3  คณะกรรมการจัดจ้างสงวนสิทธิจะไม่พิจารณาผู้รับจ้างที่ บสก. คัดเลือกแล้วไม่ทำสัญญาจ้าง
            และ/หรือผู้รับจ้างที่ บสก. ว่าจ้างดำเนินการแล้วคุณภาพงานไม่ผ่านมาตรฐานของ
            คณะกรรมการตรวจการจ้าง
     5.4  คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการจัดจ้างกำหนด
            ในการพิจารณาตัดสินของ บสก. ให้ถือเป็นที่สุด  และขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการดำเนินการ
            จัดจ้างในครั้งนี้
         
6. การจัดทำสัญญา
             ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับ บสก.  โดยเร็วที่สุด หากผู้เสนอราคาไม่มาทำสัญญาภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ บสก. กำหนด  จะถือว่าผู้เสนอราคาทิ้งงาน  ทั้งนี้ ในวันที่ทำสัญญา  ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำสัญญา ได้แก่
     6.1  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน  นับจากวันที่ ได้รับแจ้งจาก บสก.
     6.2  ใบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
     6.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
     6.4  กรณีมอบอำนาจ
            6.4.1 หนังสือมอบอำนาจ
            6.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
                    และผู้รับมอบอำนาจ 
     6.5  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
            6.5.1 หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
            6.5.2 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด”
     6.6  อากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)  ของมูลค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

           ทั้งนี้  บสก. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้คำนิยามของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่ง พระราชบัญญัติฯ และประกาศของสำนักงาน ปปช. กำหนดไว้ จึงขอให้ท่านที่เป็นคู่สัญญาของ บสก. ภายในช่วงระยะเวลาปีแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2555 – 31 มีนาคม 2556 ที่มีมูลค่างานตั้งแต่ 2,000,000.- บาท (ใช้บังคับชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี) และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ใช้บังคับกับคู่สัญญาที่มีมูลค่างานตั้งแต่ 500,000.- บาท โปรดยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตามรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตตามวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

 ___________________________________

เว็บไซต์รองรับการชมที่ดีสุดใน Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Safari 3 หรือสูงกว่าด้วยความละเอียด 1024 x 768.