ประกาศประกันภัยต่างๆ

ประกาศวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท ประจำปี 2562
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  “BAM”  มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท  ประจำปี 2562......
ประกาศวันที่ : 28 กันยายน 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญบริษัทประกันภัยขึึ้นทะเบียนเพื่อรับประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2562
ด้วยบิษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัย ประจำปี 2562 เพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ BAM......
ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2559
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของบริษัท โดยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อกำหน...
ประกาศวันที่ : 17 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  “BAM”  มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท โดยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ถ...