แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุปี 2562
stdClass Object ( [id] => 4237 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62070011738&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-13 07:04:04 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ......
stdClass Object ( [id] => 4155 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ...

[picture] => [attachment] => DANONCB0110_Sale62.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-02 [start_date] => 2019-07-02 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-02 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-02 13:47:43 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-02 15:55:12 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2562
บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลา 2 เดือน
stdClass Object ( [id] => 4148 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060023469&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลา 2 เดือน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-28 [start_date] => 2019-06-28 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-28 20:04:23 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562
ด้านการบัญชีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนและงวดเก้าเดือนในปี 2562
stdClass Object ( [id] => 4132 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060020895&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านการบัญชีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนและงวดเก้าเดือนในปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-26 [start_date] => 2019-06-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-26 12:04:27 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 มิถุนายน 2562
ด้านการภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและการสอบทานการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
stdClass Object ( [id] => 4133 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060020865&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านการภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสอบทานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและการสอบทานการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนกำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-26 [start_date] => 2019-06-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-26 12:04:27 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2562
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
stdClass Object ( [id] => 4127 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060020008&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-25 [start_date] => 2019-06-25 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-25 20:04:29 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 24 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4105 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => DCNONSH0117_Sale4_1.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-24 [start_date] => 2019-06-24 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-24 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-21 11:11:38 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-21 11:17:00 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 24 มิถุนายน 2562
เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
stdClass Object ( [id] => 4125 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060018435&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-24 [start_date] => 2019-06-24 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-24 20:04:29 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 24 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4106 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => DDNONSH0124_Sale42.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-24 [start_date] => 2019-06-24 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-24 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-06-21 12:57:18 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-21 12:59:01 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )